Tìm hiểu về chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 đến 2020

Trong giai đoạn đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nguồn lực con người Việt Nam ngày càng trở nên có ý nghĩa quan trọng, nó quyết định trực tiếp đến sự phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có nhiệm vụ và vai trò quan trọng đối với việc tạo ra nguồn trí thức mới xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh hơn. Đòi hỏi giáo dục phải có chiến lược phát triển đúng hướng, đúng xu thế, đúng với quy luật.

Trong bài viết này bishamschool.net và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 đến 2020.

Bối cảnh của Việt Nam trong nước và quốc tế

Trong thập kỳ tới, giáo dục nước ta trong bối cảnh thế giới sẽ có nhiều thay đổi lớn. Khi nền kinh tế tri thức ngày càng phát triển, những cuộc cách mạng khoa học và công nghệ thông tin cũng phát triển theo, dẫn đến nền giáo dục trên thế giới cũng phải thay đổi để có thể đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội.

Chiến lược phát triển giáo dục 2011 đến 2020
Chiến lược phát triển giáo dục 2011 đến 2020

Trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020 của Chính phủ đã khẳng định: Nước ta sẽ phấn đấu đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp theo xu hướng hiện đại; chính trị xã hội- ổn định, dân chủ, văn minh; Đời sống tinh thần của nhân dân ngày càn được cải thiện, khẳng định vị thế của nước Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Trong chiến lược đã nêu rõ cần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, muốn làm được như vậy nước ta cần tập trung vào việc phát triển toàn diện nền giáo dục quốc dân để đáp ứng vơi sự phát triển của khoa học, công nghệ.

Quan điểm về chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020

Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 phải thực sự nghiêm túc, đòi hỏi phải có sự phối hợp của Đảng, nhà nước và toàn dân.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, nâng cao vai trò các tổ chức, đoàn thể chính trị, kinh tế, xã hội trong phát triển giáo dục.

Xây dựng một nền cải cách giáo dục ở Việt Nam mang tính dân tộc, nhân dân, hiện đại, tiên tiến, xã hội chủ nghĩa, ấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng để định hướng phát triển.

Đổi mới giáo dục theo hướng chuẩn hóa, xã hội hóa, hiện đại hóa, và hội nhập với nền giáo dục thế giới, phát triển giáo dục gắn liền với phát triển khoa học và công nghệ.

Nước ta đang thực hiện chính sách đổi mới giáo dục theo hướng chuẩn hóa
Nước ta đang thực hiện chính sách đổi mới giáo dục theo hướng chuẩn hóa

Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020 của Đảng và nhà nước tăng cường hội nhập quốc tế, mở rộng giáo dục nhưng dựa trên cở sở bảo tồn và phát triển bản sắc dân tộc,  giữ vững độc lập, tự chủ, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong cầu lông, khi thực hiện những cú đánh chụp như thế này các bạn nên chú ý tới các cách cầm vợt cầu lông. Những cách cầm vợt sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cú đánh chụp do bạn phát ra.

Mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2020

Mục tiêu phát triển giáo dục đến năm 2020 là nên giáo dục nước nhà được đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng hiện đại hóa và chuẩn hóa, và hội nhập hóa quốc tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo mục tiêu này thì chất lượng giáo dục được nâng cao một cách toàn diện: điều đầu tiên là giáo dục đạo đức sau đó đến giáo dục kĩ năng sống, giáo dục năng lực sáng tạo và thực hành;

Ngoài ra để hòa nhập với quốc tế thì chúng ta cần nên đẩy mạnh giáo dục ngoại ngữ và tin học, để có thể cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu của  một xã hội công nghiệp hóa và hiện đại hóa, xây dựng một nền kinh tế tri thức đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục và cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân, từng bước hình thành xã hội học tập.

Mục tiêu giáo dục Việt Nam đến năm 2020 được đổi mới căn bản
Mục tiêu giáo dục Việt Nam đến năm 2020 được đổi mới căn bản

Mục tiêu cụ thể bao gồm: Phát triển cả về giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên. Trong đó, mục tiêu giáo dục mầm non đến năm 2020 phải có ít nhất 30% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 80% trong độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc, giáo dục và được đi học đầy đủ, giảm nguy cơ suy dinh dưỡng ở trẻ em.

Chính sách giáo dục của Việt Nam hiện nay đang có nhiều thay đổi để tiếp cận và hòa nhập với nền tri thức thế giới nhưng vẫn còn nhiều bất cập

Nhà nước cần chú trọng đến giáo dục phổ thông, bởi đây là cái tuổi đang còn non dại chưa bước vào đời nên cần được sự giáo dục kĩ lưỡng bao gồm cả chất lượng giáo dục văn hóa, đạo đức, kỹ năng sống, luật, ngoại ngữ, tin học.

Mục tiêu giáo dục việt nam đến năm 2020, toàn dân ta phải đồng lòng xây dựng một nền giáo dục tiên tiến để có thể nâng cao hiệu quả giáo dục. Giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cần được chú trọng hơn, bởi vì” có tài mà không có đức là người vô dụng”.  Nhà nước cần tạo điều kiện cho tất cả các trẻ em được có cơ hội học tập, nhất là các trẻ em vùng cao, vì chỉ có con chữ mới khiến họ thoát nghèo.

Nguồn: Mạnh Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *